Đạo hữu Tiểu Nguyệt Lượng đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Tiểu Nguyệt Lượng đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Lloyd Frontera đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Tiểu Nguyệt Lượng đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng Tam Vũ độ kiếp thành công tiến đến Hóa Thần《Hậu Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Tam Vũ đã mua Đan Dược Ngũ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng Thiên Đạo độ kiếp thành công tiến đến Hóa Thần《Hậu Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Tienn Le đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Thiên Đạo đã mua Hồn Hoàn 10 Năm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Nhân Hoàng đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Thiên Đạo đã mua Thiên Lân Cổ Kích từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Lắk Beo đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Tiêu Viêm -.- đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Hoà Thả đã mua Huyết Kiếm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Lắk Beo đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu иɢƯờιqυÉтяẮc đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Tienn Le đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Nhân Hoàng đã mua Đan Dược Tam Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Vũ Phạm Tiến đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Thạch Hạo đã mua Đan Dược Tứ Phẩm từ Tụ Bảo Các